About Us


The Principia คือ สื่อวิทยาศาสตร์ ที่นำเสนอข่าว ความรู้ และความน่าสนใจของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราววิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น


วิสัยทัศน์ (Vision)

The Principia หรือ เดอะ พรินซิเปีย เป็นสื่อด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความตั้งใจในการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ หลากหลายหัวข้อ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และข่าวสารด้านเทคโนโลยี ในยุคที่วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ เพื่อสร้างชุมชนคนชอบวิทยาศาสตร์ หรืออยากหาความรู้ให้ตัวเอง ได้มีพวกเราเป็นเพื่อน

พันธกิจ (Mission)

The Principia มีความมุ่งมั่นที่จะเล่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาและวิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

รู้จักพวกเราได้มากขึ้นผ่าน

theprincipia2021@gmail.com